Jak przygotować się do pierwszego spotkania z adwokatem w sprawie rozwodowej

Jak przygotować się do pierwszego spotkania z adwokatem w  sprawie rozwodowej

 

Podjęcie decyzji o wytoczeniu powództwa o rozwód małżeństwa nigdy nie jest łatwą decyzją w życiu każdego człowieka. Pamiętajmy, że już na etapie podejmowania tej decyzji pomoc profesjonalnego pełnomocnika może okazać się bezcenna. Możemy zasięgnąć porady prawnej w zakresie tego, co ma się wydarzyć oraz omówić szczegółowo procedurę, rozwiać nurtujące nas wątpliwości oraz porozmawiać o skutkach jakie pociąga za sobą rozwód. Taka porada prawna może znacząco ułatwić nam podjęcie decyzji w zakresie wniesienia powództwa rozwodowego.

 

W pierwszej kolejności winniśmy sobie zadać pytanie, czy przesłanki do rozwodu, które będą badane przez Sąd w toku postępowania rozwodowego zostały w naszym przypadku spełnione. Reguluje je art. 56 §1 k.r.o., który stanowi, że „Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby Sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.” Do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia wymaga się generalnie, aby:

  1. Nastąpiło ustanie pożycia fizycznego;
  2. Została zerwana więź emocjonalna;
  3. Została zerwana więź gospodarcza (tzn. wspólne spożywanie posiłków, robienie zakupów, planowanie wydatków itp.).
  4. Wszystkie wymogi ad.1 -3 powinny być trwałe, a więc występować nieprzerwanie od około 6 miesięcy. Dodatkowo strona wnosząca pozew rozwodowy winna być przekonania, że w świetle okoliczności sprawy powrót stron do wspólnego pożycia nie nastąpi.

 

Powyżej przedstawione przesłanki wymagają każdorazowo omówienia z adwokatem i przeprowadzenia ich subsumpcji do określonego stanu faktycznego, celem określenia czy w danym przypadku zostały spełnione.

 

Jeżeli uznaliśmy, że w naszym przypadku wymienione przesłanki zostały spełnione, przychodzi czas na zgromadzenie dokumentów, które będą niezbędne do wytoczenia sprawy rozwodowej. Generalnie paleta dowodów w sprawie rozwodowej, jest ograniczona jedynie przepisami wynikającymi procedury cywilnej. Zakres przedstawianych dowodów (w tym dokumentów) będzie w każdym przypadku ustalany odrębnie w zależności od charakteru żądania w danej sprawie. Np. Inne dowody będziemy przeprowadzali w sprawie w której strona będzie domagała się orzeczenia o winie, a inne w przypadku zaniechania orzekania o niej. Również w zależności od tego, czy strony posiadają małoletnich zstępnych, żądanie pozwu będzie się kształtowało różnie. Strona może dochodzić bowiem w postępowaniu rozwodowym orzeczenia alimentów na małoletnich zstępnych, ustalenia władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z małoletnimi.  Wszystkie wyżej wymienione kwestie zostaną ustalone z profesjonalnym pełnomocnikiem na spotkaniu, natomiast przyjąć możemy, że do większości  spraw konieczne będzie zgromadzenie:

  1. Odpisu skróconego aktu małżeństwa;
  2. Odpisu skróconego aktu urodzenia małoletnich;
  3. Wyliczenia kosztów utrzymania małoletnich;
  4. Dokonanie opłaty sądowej;
  5. Dokonanie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

 

Dokumenty pobierzemy w Urzędzie Stanu Cywilnego. Opłat dokonamy na odpowiednie konta Sądu Okręgowego i Urzędu Miasta wskazane przez adwokata na spotkaniu. Na chwilę sporządzania niniejszego wpisu, opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł.

 

Wreszcie po ustaleniu wstępnego zakresu żądania pozwu rozwodowego tj. czy będzie to rozwód bez orzekania o winie, czy też z orzekaniem, rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej, alimentach, kontaktach, sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, orzeczenia alimentów bezpośrednio na powoda/powódkę, następuje faza odebrania od klienta „historii” przebiegu małżeństwa oraz przyczyn z których nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.  Po odebraniu informacji następuje etap przygotowania draftu pozwu rozwodowego, który następnie jest konsultowany z klientem i do którego może zgłaszać on ewentualne uwagi.

 

Czas jaki mija od pierwszego spotkania, do chwili złożenia pozwu rozwodowego w Sądzie wynosi około jednego tygodnia i jest uzależniony od sprawności w dostarczeniu przez klienta dokumentów oraz informacji niezbędnych do jego przygotowania.

 

Wynagrodzenie jakie wiąże się z przeprowadzeniem sprawy rozwodowej dostępne jest w zakładce „WYNAGRODZENIE”.

 

Wszelkie pojawiające się w toku przygotowania pozwu rozwodowego wątpliwości zostają na bieżąco rozwiane przez zespół prawników Kancelarii Adwokackiej. Klient ma swobodę kontaktu  z Kancelarią w tym zakresie.

 

 

Mają państwo pytania?

Prosimy o pozostawienie wiadomości, odpiszemy jak tylko będzie to możliwe

Napisz do nas:

Formularz kontaktowy

ul. Żwirki i Wigury 4, 34⁠‑100 Wadowice
sekretariat@adwokat-wadowice.pl
tel. 602 552 857, 33 876 37 68
nr. konta Santander Bank Polska S.A.: 56 1910 1048 2512 9620 8741 0001 SWIFT: SCFBPLPWXXX