Prawo jest sztuką czynienia tego co dobre i słuszne

"Ius est ars boni et aequi"

 

W czym pomagamy naszym klientom...?

Nasza kancelaria

Kancelaria Adwokacka Tomasz Bizoń świadczy kompleksowe usługi zarówno na rzecz dużych podmiotów gospodarczych (spółek, fundacji, spółdzielni), jak również małych i średnich przedsiębiorstw.

Czytaj więcej

Sprawy rodzinne

Świadczymy pomoc prawną we wszelkich sprawach rodzinnych, takich jak rozwód, separacja, alimenty, sprawy majątkowe i inne.

Sprawy gospodarcze

Oferujemy pełen zakres usług związanych z prawem gospodarczym, w tym stałą obsługę prawną przedsiębiorców i spółek.

Sprawy cywilne

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa cywilnego dotyczące wierzytelności, praw własności, w tym własności nieruchomości, spadków i innych.

Sprawy karne

Występujemy jako obrońcy oraz jako pełnomocnicy osób pokrzywdzonych w sprawach karnych i postępowaniu przygotowawczym.

Na pierwszym miejscu stawiamy naszego Klienta.

Dbamy o niego jak tylko możemy

Specjalizacja

Klienci indywidualni

Kancelaria Adwokacka Tomasz Bizoń świadczy kompleksowe usługi na rzecz klientów indywidualnych (osób fizycznych). W swojej misji na pierwszym planie stawiamy rzetelność, zaangażowanie i zaufanie w relacjach z klientem.

Czytaj więcej

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw o:

Kancelaria Adwokacka kompleksowo przeprowadzi postępowanie rozwodowe, a następnie dokona podziału majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.  Prowadzimy rozwody  zarówno z orzekaniem o winie, jak i bez orzekania o niej. W sprawie rozwodowej  wystąpimy o alimenty, ustalimy kontakty z małoletnim dzieckiem, ustalimy władzę rodzicielską oraz w razie potrzeby sposób korzystania z mieszkania wspólnego po rozwodzie. W podziale majątku ustalimy cały skład majątku dorobkowego małżonków, będziemy poszukiwać kont bankowych współmałżonka oraz innych składników o których strona może nie wiedzieć w czasie wnoszenia sprawy o podział majątku wspólnego.

Konieczność ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej może pojawić się w przypadkach, gdy drugi małżonek zaniedbuje swoje obowiązki majątkowe względem rodziny, ulega nałogom, zaciąga zobowiązania bez wiedzy małżonka, uprawia hazard, bądź z innej ważnej przyczyny. Kancelaria Adwokacka przeprowadza również postępowania w których ustala się orzeczenie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczna.

W przypadku, gdy osoba zobowiązana do alimentacji nie wywiązuje się ze swoich obowiązków łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej Kancelaria Adwokacka wnosi procesy o alimenty. Uzyskamy alimenty na dziecko, jak i zobowiążemy współmałżonka do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Istnieje w określonych okolicznościach możliwość uzyskania alimentów od osób zobowiązanych w dalszej kolejności np. od dziadków, bądź od dzieci na rzecz rodziców. W przypadku nadużywania władzy rodzicielskiej przez rodziców, bądź w przypadku kiedy władza rodzicielska nie może być wykonywana w powodu trwałej przeszkody Kancelaria świadczy pomoc w pozbawieniu władzy rodzicielskiej przez rodzica. W przypadku, kiedy jeden z małżonków nie dopuszcza drugiego z rodziców do utrzymywania kontaktu z małoletnim, wystąpimy o uregulowanie takich kontaktów.

Kancelaria Adwokacka kompleksowo przeprowadzi sprawę o stwierdzenie nabycia spadku oraz o podział majątku spadkowego. Ustalimy krąg spadkobierców oraz dokonamy podziału majątku spadkowego zgodnie z proponowanym przez klienta sposobem podziału. Istnieje możliwość przejęcia majątku spadkowego z obowiązkiem odpowiedniej spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców, bądź oddania majątku innym uprawnionym z obowiązkiem zapłaty odpowiednich kwot na rzecz klienta. W uzasadnionych przypadkach, kiedy majątek obejmuje wiele składników majątku, możemy żądać aby każdy ze spadkobierców otrzymał należną mu część majątku spadkowego w postaci ruchomości, bądź nieruchomości.

W toku sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu Kancelaria Adwokacka może na życzenie klienta powołać w toku postępowania biegłego celem zbadania autentyczności testamentu. Występujemy również w imieniu naszych klientów o zapłatę należnego stronie zachowku. Zachowek należy się zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom, którzy zostali pominięci  w sporządzonym testamencie, a którzy byliby  powołani do spadku w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Kancelaria Adwokacka prowadzi z powodzeniem sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości. W przypadku współwłasności, każdy z współwłaścicieli może wystąpić do Sądu o jej zniesienie. Zniesienie współwłasności nieruchomości może nastąpić poprzez przejęcie jej na wyłączną własność z obowiązkiem spłaty pozostałych współwłaścicieli, przekazanie jej pozostałym współwłaścicielom z obowiązkiem zapłaty na rzecz klienta określonej kwoty, bądź sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanej przy sprzedaży kwoty na wszystkich współwłaścicieli w częściach odpowiadających ich udziałowi. Kancelaria wnosi również imieniem klientów sprawy o zasiedzenie nieruchomości po zbadaniu istnienia  przesłanek do takiego zasiedzenia.

Jeżeli obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności darczyńca może wystąpić do Sądu o odwołanie takiej darowizny. Kancelaria Adwokacka zbada, czy istnieją przesłanki do odwołania darowizny w konkretnym przypadku oraz przeprowadzi przed Sądem postępowanie o odwołanie darowizny nieruchomości.

Kancelaria Adwokacka posiada bogate doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynień na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Zadośćuczynienie należy się poszkodowanemu za ból i cierpienie fizyczne i psychiczne jakiego doznał w związku z wypadkiem. W przypadku osób, które utraciły możliwość zarobkowania w związku z wypadkiem, albo stały się trwale niezdolne do pracy istnieje możliwość wystąpienia o rentę. Kancelaria z sukcesami występowała również w procesach o podwyższenie sumy gwarancyjnej ubezpieczenia w przypadku klientów, których kwota gwarancyjna ubezpieczenia była bliska wyczerpania.

Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w prowadzeniu spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu niesłusznego skazania i tymczasowego  aresztowania. Problematyka odpowiedzialności Skarbu Państwa za niesłuszne skazanie, bądź tymczasowe aresztowanie pozostaje nadal na uboczu doktryny prawa karnego. Kancelaria ustali z klientem wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia oraz przeprowadzi postępowanie sądowe w tym zakresie.

Kancelaria Adwokacka posiada bogate doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynień na rzecz osób pokrzywdzonych z innych tytułów. Należeć do nich mogą odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, z tytułu wyrządzenia szkody, z tytułu pobicia i napadu, z tytułu uszkodzenia ciała, z tytułu pogryzienia przez psa. Prowadzimy również sprawy o odszkodowanie z tytułu niewywiązania się z umowy, jeżeli w wyniku jej niewykonania osoba poniosła szkodę.

Sprawy o zapłatę należą do jednych  z najczęściej wytaczanych przez Kancelarię Adwokacką spraw. Roszczenie o zapłatę może mieć podłoże umowne, bądź oparte jest na bezpodstawnym wzbogaceniu jednej ze stron. Kancelaria reprezentuje klientów również w postępowaniach egzekucyjnych i pomaga w odzyskaniu należności. Prowadzimy również sprawy o naruszenie dóbr osobistych takich jak godność, cześć, zdrowie, wolność, wizerunek i nietykalność mieszkania.

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy o zwrot dawnej własności oraz o odszkodowania z tego tytułu. Odszkodowanie za nieruchomości odebrane dekretem Bieruta otrzymują klienci zwykle w trybie administracyjnym na podstawie art. 215 ust. 2 Ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Kancelaria zajmuje się również zwrotem nieruchomości wywłaszczonych pod inwestycje publiczne, do których nie doszło, bądź odszkodowaniami za takie wywłaszczenia.

Zespół prawników Kancelarii specjalizuje się w  prowadzeniu spraw zawisłych na tle wykonania, niewykonania, bądź nienależytego wykonania umów. W swoim bogatym doświadczeniu Kancelaria Adwokacka reprezentowała swoich klientów w sporach toczonych na tle: umowy pożyczki, umowy sprzedaży, umowy zamiany, umowy o dzieło, umowy dostawy, umowy o roboty budowlane, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy komisu, umowy ubezpieczenia, umowy spółki, umowy darowizny, umowy dożywocia.  Kancelaria świadczy również kompleksową pomoc w przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie Prawa Upadłościowego. Prawnicy Kancelarii doradzą, czy w danym przypadku upadłość konsumencka jest możliwa oraz przeprowadzą klienta przez procedurę upadłościową.

W procesach karnych stajemy po stronie osób pokrzywdzonych przestępstwem. Występujemy w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego w procesie. Uzyskanie wyroku skazującego dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem otwiera drogę do uzyskania zadośćuczynienia bądź odszkodowania za cierpienia fizyczne i psychiczne tym przestępstwem wywołane. Z tego względu tak istotne jest zadbanie o interes osoby pokrzywdzonej przestępstwem i doprowadzenie do skazania winnego przez Sąd prowadzący postępowanie.

Wyłącznie osoba pokrzywdzona może zainicjować postępowanie karne przeciwko sprawcy czynu ściganego z oskarżenia prywatnego. Kancelaria Adwokacka Tomasza Bizonia świadczy usługi  w zakresie przygotowania prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentuje klientów przed Sądami w toku prowadzonego postępowania.  Zniesławienie, zniewaga i naruszenie nietykalności cielesnej stają się coraz częstszymi przedmiotami postępowań sądowych. Dzieje się tak z uwagi na poprawę świadomości prawnej obywateli, którzy znają możliwości prawne reagowania na nieprzyjemności jakie spotykają ich ze strony osób trzecich.

Specjalizacja

Spółki & Firmy

Kancelaria Adwokacka Tomasz Bizoń świadczy kompleksowe usługi na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w każdej możliwej formie prawnej (min.  spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych). W swojej misji na pierwszym planie stawiamy rzetelność, zaangażowanie i zaufanie w relacjach z klientem.

Czytaj więcej

Usługi na rzecz podmiotów prowadzących działalność:

 • zakładanie i rejestrację spółek;

 • rejestrację zmian w KRS;

 • rozwiązywanie i likwidację spółek;

 • przekształcenia i podziały spółek;

 • analizy i opinie prawne dla podmiotów gospodarczych;

 • przeprowadzenie upadłości spółki.

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta;

 • opiniowanie i przygotowywanie uchwał, umów, regulaminów i statutów;

 • sporządzenie opinii prawnych;

 • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań
  przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi;

 • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami;

 • przygotowanie dokumentów przetargowych;

 • opiniowanie i opracowanie korespondencji w sprawach egzekucyjnych,
  w tym również w postępowaniu sądowym;

 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji,
  a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi;

 • prowadzenie spraw pracowniczych;

 • egzekwowanie wierzytelności;

 

 • Wynagrodzenie ryczałtowe - to najbardziej pożądana przez klientów korporacyjnych forma współpracy z Kancelarią Adwokacką. Ryczałt zapewnia stały dostęp do pomocy prawnej w pełnym zakresie potrzeb spółki... czytaj więcej
 • Rozliczenie godzinowe - brak określonej miesięcznej kwoty ryczałtu. Wynagrodzenie  naliczane za faktyczną ilość pracy wykonanej przez Kancelarię w danym miesiącu... czytaj więcej
 • Wykonanie konkretnego zlecenia - Wynagrodzenie ustalane jest z Klientem indywidualnie w zależności od rodzaju konkretnego zlecenia. Obejmuje ono należność za wykonanie jednorazowego zlecenia.. czytaj więcej

Brak stałej obsługi prawnej prowadzonej działalności gospodarczej może narazić przedsiębiorcę na niemałe problemy. W swojej praktyce zawodowej niejednokrotnie spotykamy się z przypadkami, kiedy przedsiębiorca prosi o reprezentowanie jego interesów w postępowaniach cywilnych bądź karnych, których to postępowań można, a nawet należało uniknąć. Choć świadomość prawna przedsiębiorców z roku na rok wzrasta, to nadal znajduje się ona na niezadowalającym poziomie. Po stronie przedsiębiorców diagnozujemy brak pożądanych nawyków, min. takich jak: czytanie ze zrozumieniem i analiza umów, prowadzenie dokumentacji korporacyjnej spółki z należytą starannością, poprawne zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami itd. Powoduje to w rezultacie pozbawienie przedsiębiorcy narzędzi prawnych do dochodzenia słusznie im należnych roszczeń... czytaj więcej

Osoby współpracujące z Kancelarią - poznaj nas

Bigas repraesentativis professionalibus - nosse nos

 

Monika Bekas

Praktykant (Junior Associate)

Tomasz Bizoń

Adwokat (Associated Partner)

Bogusław Dragan

Radca Prawny (Senior Associate)

Bartłomiej Grabiec

Adwokat (Associate)

Przy wykonywaniu powierzonych zadań Kancelaria współpracuje z innymi adwokatami, aplikantami, biegłymi sądowymi, tłumaczami i ekspertami różnych dziedzin wiedzy. Taka współpraca gwarantuje, że świadczone przez Kancelarię usługi pozostaną na najwyższym poziomie.

Chronimy twoje interesy dlatego
Gwarantujemy

Właściwa ilość czasu i szybkie działanie

Usługi wykonujemy terminowo, profesjonalnie i skutecznie. Każdej sprawie poświęcamy należytą ilość czasu i uwagi, analizując wszystkie szczegóły.

Indywidualne podejście do klienta

Każdą sprawę traktujemy jak nowe wyzwanie. Współpracę z Klientem opieramy na zasadach partnerstwa. Chcemy poznać potrzeby i oczekiwania Klienta, aby skutecznie pomagać w rozwiązywaniu aktualnych i przyszłych problemów prawnych.

Stały kontakt z klientem

Gwarantujemy dyspozycyjność i stały kontakt z Klientem. Ustalamy najwygodniejszy dla Klienta sposób współpracy i na bieżąco informujemy o przebiegu postępowania drogą mailową, telefoniczną lub osobiście. Wynagrodzenie adwokata jest zawsze ustalane z Klientem indywidualnie na podstawie jasno określonych zasad, przed rozpoczęciem współpracy.

Mają państwo pytania?

Prosimy o pozostawienie wiadomości, odpiszemy jak tylko będzie to możliwe

Napisz do nas:

Formularz kontaktowy

ul. Żwirki i Wigury 4, 34⁠‑100 Wadowice
sekretariat@adwokat-wadowice.pl
tel. 602 552 857, 33 876 37 68
nr. konta Santander Bank Polska S.A.: 56 1910 1048 2512 9620 8741 0001 SWIFT: SCFBPLPWXXX