Prawo jest sztuką czynienia tego co dobre i słuszne

"Ius est ars boni et aequi"

 

W czym pomagamy naszym klientom...?

Nasza kancelaria

Kancelaria Adwokacka Tomasz Bizoń świadczy kompleksowe usługi zarówno na rzecz dużych podmiotów gospodarczych (spółek, fundacji, spółdzielni), jak również małych i średnich przedsiębiorstw.

Czytaj więcej

Sprawy rodzinne

Świadczymy pomoc prawną we wszelkich sprawach rodzinnych, takich jak rozwód, separacja, alimenty, sprawy majątkowe i inne.

Sprawy gospodarcze

Oferujemy pełen zakres usług związanych z prawem gospodarczym, w tym stałą obsługę prawną przedsiębiorców i spółek.

Sprawy cywilne

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa cywilnego dotyczące wierzytelności, praw własności, w tym własności nieruchomości, spadków i innych.

Sprawy karne

Występujemy jako obrońcy oraz jako pełnomocnicy osób pokrzywdzonych w sprawach karnych i postępowaniu przygotowawczym.

Na pierwszym miejscu stawiamy naszego Klienta.

Dbamy o niego jak tylko możemy

Specjalizacja

Klienci indywidualni

Kancelaria Adwokacka Tomasz Bizoń świadczy kompleksowe usługi na rzecz klientów indywidualnych (osób fizycznych). W swojej misji na pierwszym planie stawiamy rzetelność, zaangażowanie i zaufanie w relacjach z klientem.

Czytaj więcej

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw o:

Kancelaria Adwokacka kompleksowo przeprowadzi postępowanie rozwodowe, a następnie dokona podziału majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.  Prowadzimy rozwody  zarówno z orzekaniem o winie, jak i bez orzekania o niej. W sprawie rozwodowej  wystąpimy o alimenty, ustalimy kontakty z małoletnim dzieckiem, ustalimy władzę rodzicielską oraz w razie potrzeby sposób korzystania z mieszkania wspólnego po rozwodzie. W podziale majątku ustalimy cały skład majątku dorobkowego małżonków, będziemy poszukiwać kont bankowych współmałżonka oraz innych składników o których strona może nie wiedzieć w czasie wnoszenia sprawy o podział majątku wspólnego.

Konieczność ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej może pojawić się w przypadkach, gdy drugi małżonek zaniedbuje swoje obowiązki majątkowe względem rodziny, ulega nałogom, zaciąga zobowiązania bez wiedzy małżonka, uprawia hazard, bądź z innej ważnej przyczyny. Kancelaria Adwokacka przeprowadza również postępowania w których ustala się orzeczenie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczna.

W przypadku, gdy osoba zobowiązana do alimentacji nie wywiązuje się ze swoich obowiązków łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej Kancelaria Adwokacka wnosi procesy o alimenty. Uzyskamy alimenty na dziecko, jak i zobowiążemy współmałżonka do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Istnieje w określonych okolicznościach możliwość uzyskania alimentów od osób zobowiązanych w dalszej kolejności np. od dziadków, bądź od dzieci na rzecz rodziców. W przypadku nadużywania władzy rodzicielskiej przez rodziców, bądź w przypadku kiedy władza rodzicielska nie może być wykonywana w powodu trwałej przeszkody Kancelaria świadczy pomoc w pozbawieniu władzy rodzicielskiej przez rodzica. W przypadku, kiedy jeden z małżonków nie dopuszcza drugiego z rodziców do utrzymywania kontaktu z małoletnim, wystąpimy o uregulowanie takich kontaktów.

Kancelaria Adwokacka kompleksowo przeprowadzi sprawę o stwierdzenie nabycia spadku oraz o podział majątku spadkowego. Ustalimy krąg spadkobierców oraz dokonamy podziału majątku spadkowego zgodnie z proponowanym przez klienta sposobem podziału. Istnieje możliwość przejęcia majątku spadkowego z obowiązkiem odpowiedniej spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców, bądź oddania majątku innym uprawnionym z obowiązkiem zapłaty odpowiednich kwot na rzecz klienta. W uzasadnionych przypadkach, kiedy majątek obejmuje wiele składników majątku, możemy żądać aby każdy ze spadkobierców otrzymał należną mu część majątku spadkowego w postaci ruchomości, bądź nieruchomości.

W toku sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu Kancelaria Adwokacka może na życzenie klienta powołać w toku postępowania biegłego celem zbadania autentyczności testamentu. Występujemy również w imieniu naszych klientów o zapłatę należnego stronie zachowku. Zachowek należy się zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom, którzy zostali pominięci  w sporządzonym testamencie, a którzy byliby  powołani do spadku w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Kancelaria Adwokacka prowadzi z powodzeniem sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości. W przypadku współwłasności, każdy z współwłaścicieli może wystąpić do Sądu o jej zniesienie. Zniesienie współwłasności nieruchomości może nastąpić poprzez przejęcie jej na wyłączną własność z obowiązkiem spłaty pozostałych współwłaścicieli, przekazanie jej pozostałym współwłaścicielom z obowiązkiem zapłaty na rzecz klienta określonej kwoty, bądź sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanej przy sprzedaży kwoty na wszystkich współwłaścicieli w częściach odpowiadających ich udziałowi. Kancelaria wnosi również imieniem klientów sprawy o zasiedzenie nieruchomości po zbadaniu istnienia  przesłanek do takiego zasiedzenia.

Jeżeli obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności darczyńca może wystąpić do Sądu o odwołanie takiej darowizny. Kancelaria Adwokacka zbada, czy istnieją przesłanki do odwołania darowizny w konkretnym przypadku oraz przeprowadzi przed Sądem postępowanie o odwołanie darowizny nieruchomości.

Kancelaria Adwokacka posiada bogate doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynień na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Zadośćuczynienie należy się poszkodowanemu za ból i cierpienie fizyczne i psychiczne jakiego doznał w związku z wypadkiem. W przypadku osób, które utraciły możliwość zarobkowania w związku z wypadkiem, albo stały się trwale niezdolne do pracy istnieje możliwość wystąpienia o rentę. Kancelaria z sukcesami występowała również w procesach o podwyższenie sumy gwarancyjnej ubezpieczenia w przypadku klientów, których kwota gwarancyjna ubezpieczenia była bliska wyczerpania.

Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w prowadzeniu spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu niesłusznego skazania i tymczasowego  aresztowania. Problematyka odpowiedzialności Skarbu Państwa za niesłuszne skazanie, bądź tymczasowe aresztowanie pozostaje nadal na uboczu doktryny prawa karnego. Kancelaria ustali z klientem wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia oraz przeprowadzi postępowanie sądowe w tym zakresie.

Kancelaria Adwokacka posiada bogate doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynień na rzecz osób pokrzywdzonych z innych tytułów. Należeć do nich mogą odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, z tytułu wyrządzenia szkody, z tytułu pobicia i napadu, z tytułu uszkodzenia ciała, z tytułu pogryzienia przez psa. Prowadzimy również sprawy o odszkodowanie z tytułu niewywiązania się z umowy, jeżeli w wyniku jej niewykonania osoba poniosła szkodę.

Sprawy o zapłatę należą do jednych  z najczęściej wytaczanych przez Kancelarię Adwokacką spraw. Roszczenie o zapłatę może mieć podłoże umowne, bądź oparte jest na bezpodstawnym wzbogaceniu jednej ze stron. Kancelaria reprezentuje klientów również w postępowaniach egzekucyjnych i pomaga w odzyskaniu należności. Prowadzimy również sprawy o naruszenie dóbr osobistych takich jak godność, cześć, zdrowie, wolność, wizerunek i nietykalność mieszkania.

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy o zwrot dawnej własności oraz o odszkodowania z tego tytułu. Odszkodowanie za nieruchomości odebrane dekretem Bieruta otrzymują klienci zwykle w trybie administracyjnym na podstawie art. 215 ust. 2 Ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Kancelaria zajmuje się również zwrotem nieruchomości wywłaszczonych pod inwestycje publiczne, do których nie doszło, bądź odszkodowaniami za takie wywłaszczenia.

Zespół prawników Kancelarii specjalizuje się w  prowadzeniu spraw zawisłych na tle wykonania, niewykonania, bądź nienależytego wykonania umów. W swoim bogatym doświadczeniu Kancelaria Adwokacka reprezentowała swoich klientów w sporach toczonych na tle: umowy pożyczki, umowy sprzedaży, umowy zamiany, umowy o dzieło, umowy dostawy, umowy o roboty budowlane, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy komisu, umowy ubezpieczenia, umowy spółki, umowy darowizny, umowy dożywocia.  Kancelaria świadczy również kompleksową pomoc w przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie Prawa Upadłościowego. Prawnicy Kancelarii doradzą, czy w danym przypadku upadłość konsumencka jest możliwa oraz przeprowadzą klienta przez procedurę upadłościową.

W procesach karnych stajemy po stronie osób pokrzywdzonych przestępstwem. Występujemy w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego w procesie. Uzyskanie wyroku skazującego dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem otwiera drogę do uzyskania zadośćuczynienia bądź odszkodowania za cierpienia fizyczne i psychiczne tym przestępstwem wywołane. Z tego względu tak istotne jest zadbanie o interes osoby pokrzywdzonej przestępstwem i doprowadzenie do skazania winnego przez Sąd prowadzący postępowanie.

Wyłącznie osoba pokrzywdzona może zainicjować postępowanie karne przeciwko sprawcy czynu ściganego z oskarżenia prywatnego. Kancelaria Adwokacka Tomasza Bizonia świadczy usługi  w zakresie przygotowania prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentuje klientów przed Sądami w toku prowadzonego postępowania.  Zniesławienie, zniewaga i naruszenie nietykalności cielesnej stają się coraz częstszymi przedmiotami postępowań sądowych. Dzieje się tak z uwagi na poprawę świadomości prawnej obywateli, którzy znają możliwości prawne reagowania na nieprzyjemności jakie spotykają ich ze strony osób trzecich.

Specjalizacja

Spółki & Firmy

Kancelaria Adwokacka Tomasz Bizoń świadczy kompleksowe usługi na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w każdej możliwej formie prawnej (min.  spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych). W swojej misji na pierwszym planie stawiamy rzetelność, zaangażowanie i zaufanie w relacjach z klientem.

Czytaj więcej

Usługi na rzecz podmiotów prowadzących działalność:

 • zakładanie i rejestrację spółek;

 • rejestrację zmian w KRS;

 • rozwiązywanie i likwidację spółek;

 • przekształcenia i podziały spółek;

 • analizy i opinie prawne dla podmiotów gospodarczych;

 • przeprowadzenie upadłości spółki.

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta;

 • opiniowanie i przygotowywanie uchwał, umów, regulaminów i statutów;

 • sporządzenie opinii prawnych;

 • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań
  przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi;

 • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami;

 • przygotowanie dokumentów przetargowych;

 • opiniowanie i opracowanie korespondencji w sprawach egzekucyjnych,
  w tym również w postępowaniu sądowym;

 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji,
  a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi;

 • prowadzenie spraw pracowniczych;

 • egzekwowanie wierzytelności;

 

 • Wynagrodzenie ryczałtowe - to najbardziej pożądana przez klientów korporacyjnych forma współpracy z Kancelarią Adwokacką. Ryczałt zapewnia stały dostęp do pomocy prawnej w pełnym zakresie potrzeb spółki... czytaj więcej
 • Rozliczenie godzinowe - brak określonej miesięcznej kwoty ryczałtu. Wynagrodzenie  naliczane za faktyczną ilość pracy wykonanej przez Kancelarię w danym miesiącu... czytaj więcej
 • Wykonanie konkretnego zlecenia - Wynagrodzenie ustalane jest z Klientem indywidualnie w zależności od rodzaju konkretnego zlecenia. Obejmuje ono należność za wykonanie jednorazowego zlecenia.. czytaj więcej

Brak stałej obsługi prawnej prowadzonej działalności gospodarczej może narazić przedsiębiorcę na niemałe problemy. W swojej praktyce zawodowej niejednokrotnie spotykamy się z przypadkami, kiedy przedsiębiorca prosi o reprezentowanie jego interesów w postępowaniach cywilnych bądź karnych, których to postępowań można, a nawet należało uniknąć. Choć świadomość prawna przedsiębiorców z roku na rok wzrasta, to nadal znajduje się ona na niezadowalającym poziomie. Po stronie przedsiębiorców diagnozujemy brak pożądanych nawyków, min. takich jak: czytanie ze zrozumieniem i analiza umów, prowadzenie dokumentacji korporacyjnej spółki z należytą starannością, poprawne zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami itd. Powoduje to w rezultacie pozbawienie przedsiębiorcy narzędzi prawnych do dochodzenia słusznie im należnych roszczeń... czytaj więcej

Zespół naszej kancelarii - poznaj nas

Bigas repraesentativis professionalibus - nosse nos

 

Jerzy Łoboz

Aplikant Adwokacki (Junior Associate)

Tomasz Bizoń

Adwokat (Associated Partner)

Bogusław Dragan

Radca Prawny (Senior Associate)

Tomasz Babiński

Praktykant  (Junior Associate)

Bartłomiej Grabiec

Adwokat (Associate)

Przy wykonywaniu powierzonych zadań Kancelaria współpracuje z innymi adwokatami, aplikantami, biegłymi sądowymi, tłumaczami i ekspertami różnych dziedzin wiedzy. Taka współpraca gwarantuje, że świadczone przez Kancelarię usługi pozostaną na najwyższym poziomie.

Chronimy twoje interesy dlatego
Gwarantujemy

Właściwa ilość czasu i szybkie działanie

Usługi wykonujemy terminowo, profesjonalnie i skutecznie. Każdej sprawie poświęcamy należytą ilość czasu i uwagi, analizując wszystkie szczegóły.

Indywidualne podejście do klienta

Każdą sprawę traktujemy jak nowe wyzwanie. Współpracę z Klientem opieramy na zasadach partnerstwa. Chcemy poznać potrzeby i oczekiwania Klienta, aby skutecznie pomagać w rozwiązywaniu aktualnych i przyszłych problemów prawnych.

Stały kontakt z klientem

Gwarantujemy dyspozycyjność i stały kontakt z Klientem. Ustalamy najwygodniejszy dla Klienta sposób współpracy i na bieżąco informujemy o przebiegu postępowania drogą mailową, telefoniczną lub osobiście. Wynagrodzenie adwokata jest zawsze ustalane z Klientem indywidualnie na podstawie jasno określonych zasad, przed rozpoczęciem współpracy.

Mają państwo pytania?

Prosimy o pozostawienie wiadomości, odpiszemy jak tylko będzie to możliwe

Napisz do nas:

Formularz kontaktowy

ul. Żwirki i Wigury 4, 34⁠‑100 Wadowice
sekretariat@adwokat-wadowice.pl
tel. 602 552 857, 33 876 37 68
nr. konta Santander Bank Polska S.A.: 56 1910 1048 2512 9620 8741 0001 SWIFT: SCFBPLPWXXX