Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

 

W trudnej rzeczywistości gospodarczej w jakiej się znaleźliśmy, wiele osób boryka się z problemami finansowymi. Wysokie stopy procentowe, galopująca inflacja, realny spadek siły nabywczej pieniądza prowadzi często do tzw. spirali zadłużenia, która w skrajnych przypadkach może doprowadzić do sytuacji, w której osoba fizyczna utraci możliwość spłaty bieżących zobowiązań. W takim przypadku z pomocą może przyjść Upadłość Konsumencka.

Aby możliwe było ogłoszenie upadłości, dłużnik musi stać się niewypłacalny. Stosownie do przepisów Prawa Upadłościowego, „dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych”. Stwierdzenie takie, może wydawać się nieprecyzyjne i dalece ocenne. Istnieje natomiast domniemanie, że „dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.”

Choć sprawa na pozór wydaje się prosta, to rzeczywistość jest zgoła inna. Mamy bowiem do czynienia ze znacznym stopniem skomplikowania przepisów upadłościowych, formalizmem i wymogami, które należy spełnić, aby uniknąć odrzucenia, czy też oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości.  Przykładowo sam wniosek powinien zawierać min:

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 2. NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;
 3. wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
 4. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 5. aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 6. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
 7. spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
 8. listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
 9. informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;
 10. informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;
 11. informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;
 12. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

 

Dodatkowo Sąd upadłościowy zbada stan faktyczny danej sprawy i oceni, czy dłużnik ponosi winę za doprowadzenie swojej osoby do stanu niewypłacalności. Czy mamy w konkretnym przypadku do czynienia z winą umyślną, rażącym niedbalstwem, bądź zwykłym niedbalstwem.  Ustalenie tych okoliczności może mieć wpływ na rozstrzygnięcie w danej sprawie.

Czas trwania sprawy od chwili złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości do jej ogłoszenia to ok. 6 miesięcy do 1 roku czasu. Natomiast postępowanie po ogłoszeniu upadłości z udziałem Syndyka może potrwać kilka lat i jest uzależnione od ilości czynności, jakie będzie on musiał podjąć.

 

 

Mają państwo pytania?

Prosimy o pozostawienie wiadomości, odpiszemy jak tylko będzie to możliwe

Napisz do nas:

Formularz kontaktowy

ul. Żwirki i Wigury 4, 34⁠‑100 Wadowice
sekretariat@adwokat-wadowice.pl
tel. 602 552 857, 33 876 37 68
nr. konta Santander Bank Polska S.A.: 56 1910 1048 2512 9620 8741 0001 SWIFT: SCFBPLPWXXX