Specjalizacja - klient indywidualny

Kancelaria Adwokacka Tomasz Bizoń świadczy kompleksowe usługi na rzecz klientów indywidualnych (osób fizycznych). W swojej misji na pierwszym planie stawiamy rzetelność, zaangażowanie i zaufanie w relacjach z klientem. Powierzając nam prowadzenie swoich spraw możesz mieć pewność, że dołożymy wszelkich starań, aby odnieść sukces. Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną dla mieszkańców województwa małopolskiego i śląskiego. Działamy w miastach takich jak: Kraków, Katowice, Bielsko Biała, Oświęcim, Żywiec, Kęty, Wadowice i Sucha Beskidzka.

Kancelaria Adwokacka Tomasz Bizoń świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa handlowego i prawa karnego. W celu ustalenia, czy Państwa spawa mieści się w zakresie specjalizacji Kancelarii Adwokackiej, prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

W przypadku osób o niskich dochodach Kancelaria Adwokacka świadczy bezpłatną pomoc w zwolnieniu strony od kosztów sądowych oraz ustanowieniu dla niej adwokata z urzędu. W przypadku odmowy zwolnienia od kosztów przez Sąd, bądź niewyznaczenia dla strony adwokata z urzędu Kancelaria Adwokacka po analizie sytuacji klienta, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy świadczy pomoc prawną pro publico bono. Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z takiego rozwiązania proszone są o wcześniejsze telefoniczne umówienie spotkania oraz poinformowanie adwokata o chęci skorzystania z takiej możliwości.

Kancelaria Adwokacka kompleksowo przeprowadzi postępowanie rozwodowe, a następnie dokona podziału majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.  Prowadzimy rozwody  zarówno z orzekaniem o winie, jak i bez orzekania o niej. W sprawie rozwodowej  wystąpimy o alimenty, ustalimy kontakty z małoletnim dzieckiem, ustalimy władzę rodzicielską oraz w razie potrzeby sposób korzystania z mieszkania wspólnego po rozwodzie. W podziale majątku ustalimy cały skład majątku dorobkowego małżonków, będziemy poszukiwać kont bankowych współmałżonka oraz innych składników o których strona może nie wiedzieć w czasie wnoszenia sprawy o podział majątku wspólnego.

Konieczność ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej może pojawić się w przypadkach, gdy drugi małżonek zaniedbuje swoje obowiązki majątkowe względem rodziny, ulega nałogom, zaciąga zobowiązania bez wiedzy małżonka, uprawia hazard, bądź z innej ważnej przyczyny. Kancelaria Adwokacka przeprowadza również postępowania w których ustala się orzeczenie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczna.

W przypadku, gdy osoba zobowiązana do alimentacji nie wywiązuje się ze swoich obowiązków łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej Kancelaria Adwokacka wnosi procesy o alimenty. Uzyskamy alimenty na dziecko, jak i zobowiążemy współmałżonka do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Istnieje w określonych okolicznościach możliwość uzyskania alimentów od osób zobowiązanych w dalszej kolejności np. od dziadków, bądź od dzieci na rzecz rodziców. W przypadku nadużywania władzy rodzicielskiej przez rodziców, bądź w przypadku kiedy władza rodzicielska nie może być wykonywana w powodu trwałej przeszkody Kancelaria świadczy pomoc w pozbawieniu władzy rodzicielskiej przez rodzica. W przypadku, kiedy jeden z małżonków nie dopuszcza drugiego z rodziców do utrzymywania kontaktu z małoletnim, wystąpimy o uregulowanie takich kontaktów.

Kancelaria Adwokacka kompleksowo przeprowadzi sprawę o stwierdzenie nabycia spadku oraz o podział majątku spadkowego. Ustalimy krąg spadkobierców oraz dokonamy podziału majątku spadkowego zgodnie z proponowanym przez klienta sposobem podziału. Istnieje możliwość przejęcia majątku spadkowego z obowiązkiem odpowiedniej spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców, bądź oddania majątku innym uprawnionym z obowiązkiem zapłaty odpowiednich kwot na rzecz klienta. W uzasadnionych przypadkach, kiedy majątek obejmuje wiele składników majątku, możemy żądać aby każdy ze spadkobierców otrzymał należną mu część majątku spadkowego w postaci ruchomości, bądź nieruchomości.

W toku sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu Kancelaria Adwokacka może na życzenie klienta powołać w toku postępowania biegłego celem zbadania autentyczności testamentu. Występujemy również w imieniu naszych klientów o zapłatę należnego stronie zachowku. Zachowek należy się zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom, którzy zostali pominięci  w sporządzonym testamencie, a którzy byliby  powołani do spadku w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Kancelaria Adwokacka prowadzi z powodzeniem sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości. W przypadku współwłasności, każdy z współwłaścicieli może wystąpić do Sądu o jej zniesienie. Zniesienie współwłasności nieruchomości może nastąpić poprzez przejęcie jej na wyłączną własność z obowiązkiem spłaty pozostałych współwłaścicieli, przekazanie jej pozostałym współwłaścicielom z obowiązkiem zapłaty na rzecz klienta określonej kwoty, bądź sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanej przy sprzedaży kwoty na wszystkich współwłaścicieli w częściach odpowiadających ich udziałowi. Kancelaria wnosi również imieniem klientów sprawy o zasiedzenie nieruchomości po zbadaniu istnienia  przesłanek do takiego zasiedzenia.

Jeżeli obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności darczyńca może wystąpić do Sądu o odwołanie takiej darowizny. Kancelaria Adwokacka zbada, czy istnieją przesłanki do odwołania darowizny w konkretnym przypadku oraz przeprowadzi przed Sądem postępowanie o odwołanie darowizny nieruchomości.

Kancelaria Adwokacka posiada bogate doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynień na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Zadośćuczynienie należy się poszkodowanemu za ból i cierpienie fizyczne i psychiczne jakiego doznał w związku z wypadkiem. W przypadku osób, które utraciły możliwość zarobkowania w związku z wypadkiem, albo stały się trwale niezdolne do pracy istnieje możliwość wystąpienia o rentę. Kancelaria z sukcesami występowała również w procesach o podwyższenie sumy gwarancyjnej ubezpieczenia w przypadku klientów, których kwota gwarancyjna ubezpieczenia była bliska wyczerpania.

Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w prowadzeniu spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu niesłusznego skazania i tymczasowego  aresztowania. Problematyka odpowiedzialności Skarbu Państwa za niesłuszne skazanie, bądź tymczasowe aresztowanie pozostaje nadal na uboczu doktryny prawa karnego. Kancelaria ustali z klientem wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia oraz przeprowadzi postępowanie sądowe w tym zakresie.

Kancelaria Adwokacka posiada bogate doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynień na rzecz osób pokrzywdzonych z innych tytułów. Należeć do nich mogą odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, z tytułu wyrządzenia szkody, z tytułu pobicia i napadu, z tytułu uszkodzenia ciała, z tytułu pogryzienia przez psa. Prowadzimy również sprawy o odszkodowanie z tytułu niewywiązania się z umowy, jeżeli w wyniku jej niewykonania osoba poniosła szkodę.

Sprawy o zapłatę należą do jednych  z najczęściej wytaczanych przez Kancelarię Adwokacką spraw. Roszczenie o zapłatę może mieć podłoże umowne, bądź oparte jest na bezpodstawnym wzbogaceniu jednej ze stron. Kancelaria reprezentuje klientów również w postępowaniach egzekucyjnych i pomaga w odzyskaniu należności. Prowadzimy również sprawy o naruszenie dóbr osobistych takich jak godność, cześć, zdrowie, wolność, wizerunek i nietykalność mieszkania.

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy o zwrot dawnej własności oraz o odszkodowania z tego tytułu. Odszkodowanie za nieruchomości odebrane dekretem Bieruta otrzymują klienci zwykle w trybie administracyjnym na podstawie art. 215 ust. 2 Ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Kancelaria zajmuje się również zwrotem nieruchomości wywłaszczonych pod inwestycje publiczne, do których nie doszło, bądź odszkodowaniami za takie wywłaszczenia.

Zespół prawników Kancelarii specjalizuje się w  prowadzeniu spraw zawisłych na tle wykonania, niewykonania, bądź nienależytego wykonania umów. W swoim bogatym doświadczeniu Kancelaria Adwokacka reprezentowała swoich klientów w sporach toczonych na tle: umowy pożyczki, umowy sprzedaży, umowy zamiany, umowy o dzieło, umowy dostawy, umowy o roboty budowlane, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy komisu, umowy ubezpieczenia, umowy spółki, umowy darowizny, umowy dożywocia.  Kancelaria świadczy również kompleksową pomoc w przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie Prawa Upadłościowego. Prawnicy Kancelarii doradzą, czy w danym przypadku upadłość konsumencka jest możliwa oraz przeprowadzą klienta przez procedurę upadłościową.

W procesach karnych stajemy po stronie osób pokrzywdzonych przestępstwem. Występujemy w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego w procesie. Uzyskanie wyroku skazującego dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem otwiera drogę do uzyskania zadośćuczynienia bądź odszkodowania za cierpienia fizyczne i psychiczne tym przestępstwem wywołane. Z tego względu tak istotne jest zadbanie o interes osoby pokrzywdzonej przestępstwem i doprowadzenie do skazania winnego przez Sąd prowadzący postępowanie.

Wyłącznie osoba pokrzywdzona może zainicjować postępowanie karne przeciwko sprawcy czynu ściganego z oskarżenia prywatnego. Kancelaria Adwokacka Tomasza Bizonia świadczy usługi  w zakresie przygotowania prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentuje klientów przed Sądami w toku prowadzonego postępowania.  Zniesławienie, zniewaga i naruszenie nietykalności cielesnej stają się coraz częstszymi przedmiotami postępowań sądowych. Dzieje się tak z uwagi na poprawę świadomości prawnej obywateli, którzy znają możliwości prawne reagowania na nieprzyjemności jakie spotykają ich ze strony osób trzecich.

Mają państwo pytania?

Prosimy o pozostawienie wiadomości, odpiszemy jak tylko będzie to możliwe

Napisz do nas:

Formularz kontaktowy

ul. Żwirki i Wigury 4, 34⁠‑100 Wadowice
sekretariat@adwokat-wadowice.pl
tel. 602 552 857, 33 876 37 68
nr. konta Santander Bank Polska S.A.: 56 1910 1048 2512 9620 8741 0001 SWIFT: SCFBPLPWXXX