Specjalizacja - spolki i firmy

SPÓŁKI I FIRMY

 

Kancelaria Adwokacka Tomasz Bizoń świadczy kompleksowe usługi na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w każdej możliwej formie prawnej (min. spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych). W swojej misji na pierwszym planie stawiamy rzetelność, zaangażowanie i zaufanie w relacjach z klientem. Powierzając nam prowadzenie swoich spraw firmowych możesz mieć pewność, że dołożymy wszelkich starań, aby wspólnie odnieść sukces. Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną dla klientów korporacyjnych na terenie całego kraju.

 

W zależności od potrzeb klienta korporacyjnego pomoc prawna może być świadczona jednorazowo
lub na zasadzie stałej obsługi prawnej. Warunki stałej obsługi są ustalane indywidualnie i dopasowane do potrzeb Klienta. W ramach świadczenia usług istnieje możliwość ustalenia czasu spędzanego przez pracowników Kancelarii Adwokackiej bezpośrednio w siedzibie spółki. Usługi mogą być również świadczone w formie zdalnej przy pomocy urządzeń i programów komputerowych służących do porozumiewania się na odległość.

 

Zakres usług skierowanych do spółek prawa handlowego obejmuje:

 • zakładanie i rejestrację spółek;
 • rejestrację zmian w KRS;
 • rozwiązywanie i likwidację spółek;
 • przekształcenia i podziały spółek;
 • analizy i opinie prawne dla podmiotów gospodarczych;
 • przeprowadzenie upadłości spółki.

 

 

W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria oferuje w szczególności:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta;
 • opiniowanie i przygotowywanie uchwał, umów, regulaminów i statutów;
 • sporządzenie opinii prawnych;
 • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań
  przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi;
 • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami;
 • przygotowanie dokumentów przetargowych;
 • opiniowanie i opracowanie korespondencji w sprawach egzekucyjnych,
  w tym również w postępowaniu sądowym;
 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji,
  a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi;
 • prowadzenie spraw pracowniczych;
 • egzekwowanie wierzytelności;

 

 

Warianty stałej obsługi prawnej:

 

 • Wynagrodzenie ryczałtowe – to najbardziej pożądana przez klientów korporacyjnych forma współpracy z Kancelarią Adwokacką. Ryczałt zapewnia stały dostęp do pomocy prawnej w pełnym zakresie potrzeb spółki. Często bowiem zdarza się tak, że prowadząc działalność gospodarczą, nie jesteśmy w stanie przewidzieć z góry zakresu niezbędnej pomocy prawnej. Wynagrodzenie ryczałtowe daje nam z jednej strony pewność, że obsługa będzie kompleksowa, a z drugiej, że koszty tej obsługi będą przewidywalne i niezmienne w czasie. Wysokość ryczałtu jest ustalana indywidualnie po zbadaniu przez Kancelarię Adwokacką potrzeb klienta korporacyjnego w trakcie okresu próbnego, podczas którego obsługa prowadzona jest według stawki minimalnej ryczałtu.

 

 • Rozliczenie godzinowe – brak określonej miesięcznej kwoty ryczałtu. Wynagrodzenie naliczane za faktyczną ilość pracy wykonanej przez Kancelarię w danym miesiącu. Podstawowa stawka godzinowa to 300 zł/h + VAT. Istnieje możliwość negocjacji stawki godzinowej zależności od ilości godzin wykorzystanych przez klienta w danym miesiącu. Ten wariant jest odpowiedni dla podmiotów gospodarczych, gdzie ilość zapytań i problemów prawnych jest relatywnie niska.

 

 • Wykonanie konkretnego zlecenia - Wynagrodzenie ustalane jest z Klientem indywidualnie w zależności od rodzaju konkretnego zlecenia. Obejmuje ono należność za wykonanie jednorazowego zlecenia: prowadzenie lub przygotowanie poszczególnych spraw, udzielenie porad prawnych i konsultacji, sporządzenie opinii prawnej, prowadzenie sprawy przed sądem lub organem administracji publicznej.

 

 

Korzyści wynikające ze stałej obsługi prawnej:

 

Brak stałej obsługi prawnej prowadzonej działalności gospodarczej może narazić przedsiębiorcę na niemałe problemy. W swojej praktyce zawodowej niejednokrotnie spotykamy się z przypadkami, kiedy przedsiębiorca prosi o reprezentowanie jego interesów w postępowaniach cywilnych bądź karnych, których to postępowań można, a nawet należało uniknąć. Choć świadomość prawna przedsiębiorców z roku na rok wzrasta, to nadal znajduje się ona na niezadowalającym poziomie. Po stronie przedsiębiorców diagnozujemy brak pożądanych nawyków, min. takich jak: czytanie ze zrozumieniem i analiza umów, prowadzenie dokumentacji korporacyjnej spółki z należytą starannością, poprawne zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami itd. Powoduje to w rezultacie pozbawienie przedsiębiorcy narzędzi prawnych do dochodzenia słusznie im należnych roszczeń, ale również doprowadza do sytuacji w której przedsiębiorca nie może skutecznie odpierać argumentów w przypadku występowania w procesie w roli pozwanego. Stała obsługa prawna ze strony Kancelarii Adwokackiej sprawi, że takie problemy w praktyce nie wystąpią. Podstawowymi korzyściami płynącymi ze stałej obsługi prawnej firmy i spółki są:

 

 • Oszczędność

 

Wśród przedsiębiorców pokutuje przekonanie, że stała obsługa prawna firmy znacząco przekracza ich możliwości finansowe. Natomiast podchodząc do zagadnienia kompleksowo może okazać się, że koszt stałej obsługi będzie niższy niż przeprowadzenie konkretnego zlecenia (prowadzenie sprawy sądowej), którego można było uniknąć. Źle podjęte decyzje biznesowe mogą sporo kosztować. Brak wsparcia negocjacyjnego, może doprowadzić do zawarcia umowy na mniej korzystnych warunkach. Powództwo o zapłatę kar umownych w wysokości przekraczającej możliwości finansowe przedsiębiorcy może w skrajnych przypadkach doprowadzić do stanu niewypłacalności spółki itp.

 

 • Szeroki zakres usług

Stała obsługa przedsiębiorców ma na celu zaoferowanie firmie możliwie najszerszego zakresu usług. Kancelaria Adwokacka zapewni pomoc prawną w wielu dziedzinach prawnych odpowiadających potrzebom przedsiębiorców. Z reguły Kancelarie świadczące jednoosobowo pomoc prawną nie są w stanie udzielać porad i stanowić wsparcia dla przedsiębiorcy w szerokim zakresie. Praktyka pokazuje, że większość prawników specjalizuje się w jednej wąskiej dziedzinie prawa w której mogą świadczyć ekspercką pomoc prawną. Wieloosobowy zespół Kancelarii Adwokackiej poszerzony o wsparcie zaprzyjaźnionych ekspertów z różnych dziedzin sprawi, że świadczona pomoc prawna przez Kancelarię będzie na najwyższym poziomie.

 • Spokój w prowadzeniu biznesu

Świadomość, że nad sprawami prawnymi spółki czuwa zespół ekspertów daje niewątpliwie komfort i pozwala skupić się na tym co ważne w biznesie, a mianowicie na generowaniu zysków. W przypadku nagłej konieczności podjęcia działań prawnych osoby odpowiedzialne za biznes nie muszą tracić czasu na poszukiwanie prawnika z danej dziedziny, który rozwiąże ich problem. Nie muszą również przeszukiwać internetu w poszukiwaniu wzorów pism, odpowiedzi, czy też formularzy. Stała obsługa prawna sprawi, że nawet w sytuacjach kryzysowych kierownictwo firmy będzie mogło skupić się na prowadzeniu biznesu.

 • Szybkość działania

Stała obsługa firmy niesie ze sobą korzyść w postaci szybkości działania i reagowania na pojawiające się problemy, czy wątpliwości prawne. Wiąże się to po części ze spokojem w prowadzeniu biznesu opisanym powyżej. Mając do dyspozycji zespół prawników prowadzących obsługę prawną spółki nie musimy tracić czasu na organizację całego procesu, który doprowadzi do rozwiązania problemu (znalezienie prawnika, podpisanie z nim umowy, spotkanie celem wyjaśnienia sprawy, podpisanie pełnomocnictw itd.). Już w chwili pojawienia się problemu wszystkie te czynności mamy niejako przeprowadzone. Skupiamy się jedynie na rozwiązaniu zagadnienia prawnego z którym przyszło nam się zmierzyć.

 • Lepsza pozycja biznesowa

Spółki i firmy nie posiadające stałej obsługi prawnej niejako automatycznie znajdują się w gorszej pozycji biznesowej aniżeli firmy, które taką obsługę posiadają. Z doświadczenia wskazać należy, że osoby pełniące funkcje w organach spółek czują, że w niektórych sytuacjach biznesowych znajdują się w gorszym położeniu, aniżeli strona przeciwna z takiej pomocy korzystająca. Sytuacje tego typu mają miejsce szczególnie w trakcie prowadzenia negocjacji biznesowych, przy podpisaniu umów, przy objaśnianiu niezrozumiałych i zawiłych przepisów.

 • Znajomość firmy

Kancelaria Adwokacka prowadząca stałą obsługę spółki jest na bieżąco zaznajamiana z dokumentami wpływającymi do spółki, zna całość dokumentów korporacyjny, porusza się płynnie w zdarzeniach jakie następowały w spółce na przestrzeni lat. Kancelaria poznaje również z czasem specyfikę branży w której spółka działa oraz zwyczaje w niej panujące. Posiadając taką wiedzę może doradzać najskuteczniejsze i zarazem najtańsze rozwiązania problemów prawnych jakie pojawiają się w trakcie działalności spółki. Pracownicy Kancelarii poznają również kadrę managerską oraz pracowników spółki z którymi pozostają w stałym kontakcie.

 • Priorytetowe podejście do stałych klientów

Współpraca na zasadzie stałej obsługi ma jeszcze jedną zaletę. Klienci korporacyjni z którymi Kancelaria zawarła umowę na stałą współpracę są traktowani priorytetowo w każdej sytuacji. Wiąże się to na przykład z dostępnością pracowników Kancelarii Adwokackiej również po godzinach pracy Kancelarii, gdzie dla klientów indywidualnych prawnicy są niedostępni. Klient korporacyjny ma gwarancję przyjęcia i prowadzenia każdej sprawy która pojawi się w trakcie związania umową obsługi. W przeciwieństwie do klienta indywidualnego, któremu Kancelaria może odmówić przyjęcia sprawy w sytuacji, gdy zgłosi się z nią zbyt późno, bądź gdy sprawa będzie kolidowała z innymi czynnościami zaplanowanymi w tym czasie przez Kancelarię Adwokacką. Zawierając umowę na stałą obsługę masz zawsze pewność, że twoja sprawa zostanie przyjęta i prowadzona.

 • zakładanie i rejestrację spółek;

 • rejestrację zmian w KRS;

 • rozwiązywanie i likwidację spółek;

 • przekształcenia i podziały spółek;

 • analizy i opinie prawne dla podmiotów gospodarczych;

 • przeprowadzenie upadłości spółki.

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta;

 • opiniowanie i przygotowywanie uchwał, umów, regulaminów i statutów;

 • sporządzenie opinii prawnych;

 • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań
  przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi;

 • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami;

 • przygotowanie dokumentów przetargowych;

 • opiniowanie i opracowanie korespondencji w sprawach egzekucyjnych,
  w tym również w postępowaniu sądowym;

 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji,
  a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi;

 • prowadzenie spraw pracowniczych;

 • egzekwowanie wierzytelności;

 

 • Wynagrodzenie ryczałtowe - to najbardziej pożądana przez klientów korporacyjnych forma współpracy z Kancelarią Adwokacką. Ryczałt zapewnia stały dostęp do pomocy prawnej w pełnym zakresie potrzeb spółki... czytaj więcej
 • Rozliczenie godzinowe - brak określonej miesięcznej kwoty ryczałtu. Wynagrodzenie  naliczane za faktyczną ilość pracy wykonanej przez Kancelarię w danym miesiącu... czytaj więcej
 • Wykonanie konkretnego zlecenia - Wynagrodzenie ustalane jest z Klientem indywidualnie w zależności od rodzaju konkretnego zlecenia. Obejmuje ono należność za wykonanie jednorazowego zlecenia.. czytaj więcej

Brak stałej obsługi prawnej prowadzonej działalności gospodarczej może narazić przedsiębiorcę na niemałe problemy. W swojej praktyce zawodowej niejednokrotnie spotykamy się z przypadkami, kiedy przedsiębiorca prosi o reprezentowanie jego interesów w postępowaniach cywilnych bądź karnych, których to postępowań można, a nawet należało uniknąć. Choć świadomość prawna przedsiębiorców z roku na rok wzrasta, to nadal znajduje się ona na niezadowalającym poziomie. Po stronie przedsiębiorców diagnozujemy brak pożądanych nawyków, min. takich jak: czytanie ze zrozumieniem i analiza umów, prowadzenie dokumentacji korporacyjnej spółki z należytą starannością, poprawne zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami itd. Powoduje to w rezultacie pozbawienie przedsiębiorcy narzędzi prawnych do dochodzenia słusznie im należnych roszczeń... czytaj więcej

Mają państwo pytania?

Prosimy o pozostawienie wiadomości, odpiszemy jak tylko będzie to możliwe

Napisz do nas:

Formularz kontaktowy

ul. Żwirki i Wigury 4, 34⁠‑100 Wadowice
sekretariat@adwokat-wadowice.pl
tel. 602 552 857, 33 876 37 68
nr. konta Santander Bank Polska S.A.: 56 1910 1048 2512 9620 8741 0001 SWIFT: SCFBPLPWXXX